Zadzwoń do nas 413818321

Projekt „Dla młodzieży i z młodzieżą odkrywamy świat”.

Realizujemy międzynarodowy projekt w programie Erasmus+

 

Fundacja Centrum Edukacji, Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej realizuje międzynarodowy projekt w partnerstwie z organizacją francuską Complexe de Pagès (Ecole de Pagès) w Beaumarches, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Francuski kompleks to placówka o charakterze edukacyjno – medyczno -  społecznym przeznaczona dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Projekt nosi tytuł „Dla młodzieży i z młodzieżą odkrywamy świat”.


W dniach 10 – 12 listopada 2015 r. w Polsce, w Kielcach oraz w  Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Węgrzynowie, dla którego Fundacja jest organem prowadzącym odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów projektu Spotkanie zorganizowane było przez lidera projektu.

W spotkaniu, ze strony lidera projektu uczestniczył Prezes Fundacji, przedstawiciele Rady Fundacji oraz eksperci, trenerzy współpracujący z Fundacją w realizacji jej statutowych celów a także pracownicy Ośrodka w Węgrzynowie.

Podkreślić należy innowacyjny charakter projektu.

Osoby pracujące z młodzieżą najpierw wezmą udział w szkoleniu rozwijającym ich umiejętności coachingowe a następnie opracują i wdrożą 20 indywidualnych programów pracy  z młodymi ludźmi. Wykorzystanie zdobytej podczas szkolenia wiedzy w pracy indywidualnej z młodzieżą już w czasie realizacji projektu jest wartością dodaną, stwarza bowiem możliwość ewaluacji zdobytych umiejętności oraz modyfikację działań w oparciu
o zdobyte doświadczenia.

Następnie zorganizowane zostaną spotkania młodzieży z obydwu krajów. To duże wyzwanie projektowe. W spotkaniach weźmie udział młodzież niepełnosprawna intelektualnie
i niedostosowana społecznie.

Projekt przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, rozwija kompetencje kluczowe, doskonali kompetencje językowe uczestników, promuje edukacje globalną, umożliwia wymianę doświadczeń, korzystanie z dobrych praktyk w ramach międzynarodowej współpracy.

 

Podczas spotkania omówiono szczegółowo:

  1. cele i działania projektu,
  2. innowacyjność projektu,
  3. zadania lidera i partnerów projektu,
  4. zadania Zespołu Zarządzającego Projektem,
  5. rezultaty projektu,
  6. sposoby upowszechniania rezultatów projektu,
  7. ewaluację projektu.

Opracowany został i omówiony szczegółowy harmonogram realizacji projektu oraz omówione poszczególne wydarzenia w projekcie. Zaplanowane zostały zadania na najbliższe miesiące. Rozpoczęły się prace nad opracowaniem programu szkolenia, w których weźmie udział po 10 przedstawicieli z Polski i Francji.

Wydarzenia i rezultaty w projekcie będą upowszechniane na stronie internetowej lidera
i partnera projektu, w mediach i w różny inny dostępny sposób.

Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze. Ze spotkania zrobiona została dokumentacja fotograficzna.

 

Zespół, który  zarządza Projektem


Tagi: erasmus